Els Hotels de Barcelona, conscients de la seva importància en l’engranatge econòmic i social de la ciutat,  participen de forma pro activa en tot allò que succeeix al seu entorn, amb especial incidència en aquells temes que tenen a veure en la millora de la coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania així com, en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en aspectes com la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat social.

En aquest blog, el Gremi d’Hotels de Barcelona, volem fer extensives a tothom, les iniciatives  beneficioses per lentorn ciutadà i l’ecosistema turístic, que duen a terme el nostres associats i la nostra entitat.